Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for TROX Danmark A/S

Følgende almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for tilbud, leverancer og andre ydelser, og finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved skriftlig aftale. For vore leverancer gælder endvidere NL92.
I tilfælde af uoverensstemmelse mellem betingelserne, skal følgende salgs- og leveringsbetingelser have forrang frem for NL92.
 
TILBUD
er gældende i 30 dage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet er angivet.
 
PRIS
Tilbud er afgivet efter tilbudsdagens pris. TROX Danmark A/S er berettiget til at ændre prisen indtil levering med den
merudgift, ændringer i f.eks. råvarepriser, valutakurser, fragt, overenskomstmæssige lønninger og offentlige afgifter har medført for TROX Danmark A/S.
Alle priser er excl. moms, med forbehold for eventuelle kommende offentlige afgifter. Priserne gælder ab lager Herlev eller speditørlager andetsteds i Danmark, excl. transportforsikring.
 
FRAGT OG EMBALLAGE
Fragt og standardemballage debiteres af netto fakturabeløb:
- Ab lager Herlev /ab speditørlager Danmark:                 6% dog min. kr. 350,-
- Dog filtre:                                                                     6% dog min. kr. 250,-
Ovennævnte gælder levering i Danmark, excl. Færøerne og Grønland.
 
BETALINGSBETINGELSER
20 dage netto.
Ved betaling senere end forfaldsdato, forrentes fakturabeløbet med 2% pr. påbegyndt måned.
Betalings- og leveringsbetingelserne er forudsat, at tabsrisikoen på alle fordringer kan afdækkes i forsikringsselskab på normale præmievilkår.
 
MANGLER
Udbedring af mangler ved købers foranledning for TROX Danmark A/S’s regning kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale.
Hvis vore komponenter ekstraordinært er solgt i Danmark i henhold til ”AB92 – Byggeleveranceerklæring” med vor skriftlige accept, skal TROX Danmarks salgs- og leveringsbetingelser have forrang frem for NL92, og NL92 skal have forrang frem for AB92.
 
TINGSKADE
Ansvarsbegrænsningerne i NL92 pkt. 36 skal være gældende mellem parterne. Såfremt disse ansvarsbegrænsninger bliver tilsidesat helt eller delvist, skal følgende være gældende:
TROX Danmark A/S’s ansvar for skade på ting kan ikke overstige kr. 500.000.
TROX Danmark A/S hæfter kun i 12 måneder fra leveringen af varerne for de skader, som varerne måtte forvolde.
Såfremt TROX Danmark A/S måtte blive pålagt et ansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde TROX
Danmark A/S skadesløs i samme omfang, som TROX Danmark A/S’s ansvar er begrænset efter nærværende bestem-melse. Køberens mangelsbeføjelser i henhold til nærværende bestemmelser er betinget af, at der straks og dog senest 14 dage efter, at den pågældende mangel er eller burde være konstateret og i øvrigt ikke senere end 12 måneder fra leveringen af den mangelfulde levering, reklameres skriftligt ved anbefalet brev overfor TROX Danmark A/S.
 
LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting.
Såfremt sagen ikke henhører under Sø- og Handelsrettens kompetence, skal retten i Helsingør være værneting.
 
LEVERINGSTID
Levering op til 30 dage efter den i ordrebekræftelsen angivne leveringstid betragtes som rettidig

Oktober 2013
 

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Visual contact Visual contact

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633 | Fax: +45 4914 6677

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Visual contact Visual contact

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633 | Fax: +45 4914 6677

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Visual contact Visual contact

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633 | Fax: +45 4914 6677

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Visual contact Visual contact

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633 | Fax: +45 4914 6677