LABORATORIELUFT: SIKKERHED, EFFEKTIVITET OG KOMFORT MED TROX

Uanset om det er inden for kemi, farmaci, biologi eller medicin: I laboratorier arbejder folk med en lang række forurenende stoffer og organismer og udsættes derfor ofte for øgede farer.

Arbejdet med forskelligt udstyr skaber varmebelastning og et højt energiinput. På grund af dette øges efterspørgslen på ventilation i rummet:

 • De højeste sikkerhedsstandarder har prioritet, især i laboratorier, da beskyttelsen af mennesker skal være i fokus. Håndtering af forurenende stoffer, kemikalier og organismer gør hyppig luftudskiftning afgørende. For at sikre sikkerheden i laboratorier skal standarder og lovbestemmelser overholdes; disse standarder og bestemmelser kan variere afhængigt af typen af laboratorium og det land, hvor det er placeret. Læs mere omkring sikkerhedsstandarder i laboratorier.


 • Bæredygtighed og effektivitet: Den komplekse ventilationsteknologi resulterer i høje energiomkostninger. Ud over et højt luftskifte genererer brugen af laboratorieudstyr varmebelastninger, der gør det nødvendigt at køle laboratorierummene. Intelligente systemer, der er perfekt tilpasset til de respektive laboratorieforhold, kan reducere energiforbruget betydeligt og samtidig sikre en optimal lufttilførsel. Læs mere omkring effektivitet og bæredygtighed.


 • Termisk komfort for medarbejderne. Termisk komfort og et behageligt indeklima er udfordringer, der kan klares med intelligent luftfordeling og valg af de rigtige ventilationsaggregater og styresystemer. Læs mere omkring luftfordeling i laboratorier.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633LUFTFORDELING I LABORATORIET

Kravene til luftfordelingssystemer i laboratorier er særligt høje. For at undgå udsættelse for forurenende stoffer skal store luftstrømme udskiftes på kort tid: Ifølge DIN 1946-7 er standarden en luftudskiftningshastighed på 8 gange rummets volumen i timen (dette kan variere fra land til land). På grund af varmebelastningen fra laboratorieudstyret er der også ofte behov for køling af rummene om sommeren såvel som om vinteren. Samtidig er det vigtigt at undgå træk og store temperaturforskelle for at sikre den højeste komfort for medarbejderne. For fuldt ud at opfylde alle krav er intelligent luftfordeling, der tilpasser sig de specifikke forhold i dit laboratorium, afgørende.

Flere aspekter afgør et skræddersyet luftfordelingskoncept:

 • Møblernes placering og beskaffenhed i laboratoriet påvirker luftstrømmene og bør bestemt tages i betragtning, når luftfordelingen planlægges. Ved at placere ventilationsenhederne individuelt i rummet kan luftfordelingen tilpasses de specifikke forhold i laboratoriet.

 • Mængden af varme, der skal bortledes fra laboratoriet, rummets kølebelastning, varierer afhængigt af brugen og mængden af laboratorieudstyr. Laboratoriets forureningsbelastning resulterer i den individuelt krævede luftudskiftningshastighed, altså den hyppighed, hvormed laboratorieluften skal udskiftes pr. time.

 • For at opnå termisk komfort i laboratoriet skal temperaturforskellen bortledes enten med luft eller vand.

 • At undgå træk er et vigtigt kriterium for at opnå den størst mulige komfort i laboratoriet. Tekniske forstyrrelser på grund af uhensigtsmæssige luftstrømme forhindres derfor.

 • På trods af det store luftskifte i laboratoriet skal luftindtag og udsugning være så stille som muligt.

SKRÆDDERSYEDE VENTILATIONSAGGREGATER TIL FORSKELLIGE LUFTSTRØMSSTRATEGIER

Der findes forskellige luftstrømsstrategier til luftfordeling i laboratorier, f.eks. blandet luft (turbulent strømning), laminar strømning med målrettet lav turbulens og klassisk laminar strømningsdiffusion.

Ved blandet ventilation føres indblæsningsluften ind i rummet via højinduktive diffusorer. Det skaber turbulente luftstrømme, så den indblæste luft blandes med indeluften.

Laminar flow beskriver indblæsningsluftens lave turbulens via laminare diffusorer. I dette tilfælde har indblæsningsluften kun en lav hastighed og fortrænger den forurenede rumluft i stedet for at blande sig med den. En særlig form for fortrængningsventilation er Displacement flow (med indblæsning normalt nær gulvet), hvor den køligere indblæsningsluft bringes ind i rummet, og luftudskiftningen finder sted gennem naturlig termisk træk.

LUFTSTRØMSSTRATEGIER I LABORATORIET

TURBULENT FLOW
 

Med turbulent blandet ventilation kan laboratorieluften nemt styres ved hjælp af placeringen af de skræddersyede indblæsningsdiffusorer.

Indblæsningsluften skaber en diffus luftstrøm, der blander indendørs- og indblæsningsluften.

Det kompenserer for temperaturforskelle og sikrer termisk komfort. Samtidig sikrer luftudskiftningen den luftskiftehastighed, der er beregnet til laboratoriet. 

MÅLRETTET LAMINAR STRØMNING MED LAV TURBULENS (PCD)

PROCONDIF®-ventilationssystemet er særligt velegnet til laboratorier. Med en luftstrøm med lav turbulens kan der indføres store volumenstrømme med mellemstore temperaturforskelle på samme tid.

Den 30° hældning på stråleføringen i PROCONDIF®-ventilationsenhederne forhindrer Coanda-effekten ved at skabe en klokkeformet luftfordeling i rummet uden at hvirvle den indkommende luft op.

Som følge heraf sikres en kontrolleret ventilation af laboratorielokalerne, og man undgår, at der suges luft fra stinkskabet ind i lokalet.

LAMINÆR STRØMNING MED LAV TURBULENS (LF)

Laminær strømning med lav turbulens (LF) er kendetegnet ved en ensartet hastighedsprofil og næsten parallelle strømningslinjer.

I denne proces reduceres luftstrømshastigheden hurtigt, hvilket skaber et lufttæppe med næsten lav turbulens og lave hastigheder.

Laminært flow med lav turbulens bruges, hvor processerne er særligt følsomme, f.eks. i højpræcisionsskalaer.

AT VÆLGE DEN RIGTIGE VENTILATIONSENHED

Ventilationsenhederne og deres placering i laboratoriet er de vigtigste komponenter i ventilationssystemet for at sikre komfort og overholdelse af alle sikkerhedsstandarder på samme tid. De specifikke forhold i laboratoriet er afgørende for valget af egnede elementer. 

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633INTELLIGENT LUFTSTYRING I LABORATORIET

Under det daglige arbejde i laboratorier kan luftstrøm og rumtryk ændre sig hurtigt. Det har ikke kun indflydelse på arbejdsprocesserne, men også på sikkerheden, hygiejnen og komforten på arbejdspladsen. Kravene til de systemer, der skal bruges, er tilsvarende strenge.

Luftstyring beskriver helheden af alle relaterede processer i laboratoriet. Dette omfatter:

 • Overvågning af forskellige luftstrømme i rummet, såsom indblæsningsluft, udsugningsluft, frisk luft og recirkuleret luft
 • Balancering af forskellige luftmængder (indendørs luftbalance)
 • Overholdelse af strømningsretningen, som, afhængigt af balancen, fører ind i eller ud af rummet
 • Opretholdelse af det foreskrevne rumtryk
 • Bortledning af variable termiske belastninger under hensyntagen til sikkerheds- og komfortkriterier


Derudover beskriver luftstyring netværkssamarbejdet mellem alle relevante komponenter for at danne et yderst funktionelt samlet system. Et intelligent luftstyringssystem med korte reaktionstider, præcise drev og kontrolalgoritmer er derfor det grundlæggende krav til sikker og problemfri drift i laboratorier. Vores smarte løsninger styrer intuitivt volumenstrømme, rumtryk og fjernelse af høje termiske belastninger, samtidig med at de konstant overholder sikkerheds- og komfortkriterier. Vi lægger vægt på energieffektive processer, der f.eks. automatisk reducerer systemdriften til et nødvendigt minimum, så snart der ikke arbejdes i laboratoriet.

Vores innovative løsninger tilpasses individuelt til dine laboratoriebehov - og du drager fordel af mange års praktisk erfaring. Hundredvis af laboratorier over hele verden arbejder allerede med vores pålidelige og godkendte luftstyringssystemer.

INDENDØRS LUFTBALANCE: STABILT VED HJÆLP AF EFFEKTIV LUFTSTYRING

Luftstyringssystemer i laboratorier skal kunne tilpasse sig hurtigt og præcist til de fremherskende luftforhold. Udstyr som sikkerhedsbænke og stinkskabe fører til konstant skiftende forhold i rummet på grund af deres variable udsugningsluftmængde.

Her er det vigtigt at holde hele indblæsnings- og udsugningsluften i balance uden at miste komforten på arbejdspladsen og den termiske komfort.

At opretholde den indendørs luftbalance er en kompleks opgave, fordi overvågning og sikring af de nødvendige parametre skal garanteres til enhver tid. Enhver strøm, der opstår, skal registreres nøjagtigt og straks overføres til undersystemer og komponenter, så de kan justere sig selv baseret på de fastlagte sætpunkter.

Stinkskabe er dog ikke de eneste forbrugere af udsugningsluft i laboratorier. Dertil kommer rumudsugning, emhætter, punktudsugningssystemer, sikkerhedskabinetter, apparater med egen udsugning og meget mere.

TROX EASYLAB-systemet bestemmer alle volumenstrømme for de aktive forbrugere og lægger dem sammen til en total udsugningsluft. På den måde kan den nødvendige indblæsningsluftmængde bestemmes ved absolut difference. Desuden sikres opretholdelsen af det nødvendige rumtryk, som også påvirkes af alle forekommende volumenstrømme.

KONTROL AF RUMTRYK OG LÆKAGE!

Målrettet undertryk forhindrer forurening og uønskede luftstrømme eller uønskede partikler i at komme ind i et rum.

TROX leverer systemer, der sikrer, at det korrekte undertryk opretholdes.

Komplekse rumbalancerings- og rumovervågningsfunktioner er også mulige.

 • Via systemets interne kommunikationslinje kan alle netværksdeltagere hurtigt og nemt tilsluttes via plug and play, hvilket sikrer en kontinuerlig dataudveksling mellem disse deltagere

 • Uanset om det er BACnet MS/TP, Modbus RTU eller BACnet/Modbus TCP/IP - vi integrerer vores system i dit centrale bygningsautomatiseringssystem

 • Reguleringssløjfer med hurtig respons er velegnede til styring af volumenstrøm i udstyr og til styring af rumtryk

 • Afgørende for effektiv rumtryksregulering er en defineret lækage. Efterhånden som rummene bliver bygget tættere og tættere, er det endnu vigtigere at planlægge den rigtige lækage for hvert rum

TEMPERATURKONTROL: EFFEKTIVITET GENNEM INTEGRATION AF LUFT-VAND-SYSTEMER

Høje energikrav til bygninger fører til varmebelastninger, som næsten aldrig forsvinder via bygningens facade. Derudover genererer laboratorieudstyr store mængder spildvarme. Disse varmebelastninger skal fjernes så effektivt som muligt uden at gå på kompromis med komfort og sikkerhed.

Hvis disse termiske belastninger fjernes med luft, kræves der store mængder frisk luft og energi. Desuden skal der installeres store kanaler i ventilationssystemerne for at transportere luften. En meget mere energieffektiv metode er at fjerne varmen via lokale luft-vand-systemer. Vand har en høj varmeledningsevne og kan derfor bære en højere termisk belastning end luft. Desuden bruges normale kølevandsrør i stedet for store luftkanaler. Luft-vand-systemer sparer ikke kun energi, men kan også installeres på en mere pladsbesparende måde end friskluftsystemer.

VORES SYSTEMER: FORENKLET INTELLIGENT TILSLUTNING

Fleksible udvidelsesmuligheder møder nem håndtering: Vores smarte LABCONTROL-system sørger for pålideligt stabile rumluftforhold i laboratoriet, og at de enkelte ventilationskomponenter arbejder sammen på en optimal måde.

Sammenkoblede undersystemer registrerer og evaluerer alle relevante data. Hele systemet styres derefter i henhold til foruddefinerede parametre.

LABCONTROL-styringen EASYLAB er udviklet specielt til brug i meget følsomme områder. Systemet sikrer til enhver tid sikkerhed for mennesker og miljø samt komfort på arbejdspladsen for laboratoriepersonalet. Især når normer og sikkerhedsstandarder skal overholdes, er det vigtigt, at komponenterne i et luftstyringssystem passer perfekt sammen og kommunikerer med hinanden.

På grund af EASYLAB-systemets modulære design kan alle systemkomponenter tilpasses eller udvides, så de passer til det specifikke projektkrav.

Med vores intuitive EasyConnect-software kan du få dine rum op at køre på ingen tid.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

TROX LABORATORY AIR MANAGEMENT - FILMEN

LUFTSTYRINGSSYSTEMER TIL FØLSOMME OMRÅDER 

Laboratorier og renrum udgør den største udfordring for luftstyringssystemer.

LABCONTROL er et modulopbygget system, der kan skræddersys til alle kundens behov. Og så er det nemt at installere med plug and play.

Se here!REN LUFT I LABORATORIER - EFFEKTIVT OG BÆREDYGTIGT

Effektive ventilations- og klimasystemer er uundværlige i laboratorier. Med vores smarte løsninger får du omfattende samlede pakker, der ikke kun er individuelt tilpasset dine krav, men også er omkostningseffektive takket være de perfekt koordinerede komponenter og undersystemer fra en enkelt kilde.

Komponenterne passer problemfrit sammen og garanterer optimal funktion. Vores luftstyringssystemer er modulopbyggede og kan derfor udvides fleksibelt. Efterfølgende justeringer og optimeringer på grund af ændrede rammebetingelser kan også nemt realiseres til enhver tid. Med vores omfattende portefølje skaber vi et system, der er skræddersyet til dine krav og lokaler, og giver dig omfattende rådgivning fra planlægning til implementering og vedligeholdelse. På denne måde skaber TROX unikke luftfordelingsløsninger til ethvert krav og ethvert sikkerhedsniveau.

TÆNK PÅ I MORGEN I DAG - MED VORES BÆREDYGTIGE LØSNINGER

TROX tænker fremad og tænker derfor allerede på i morgen i dag. Med vores systemer udnyttes energien effektivt, så omkostningerne forbliver lave, og arbejdet med luftbehandling og -transport gøres så effektivt som muligt. Intelligent volumenstrømsstyring registrerer skiftende forhold i realtid, så systemerne altid leverer optimal ventilation i forhold til behovet. Luftmængder og ventilatorhastigheder tilpasses til det pågældende behov, hvilket resulterer i en optimering af hele ventilationssystemet.

Hvis der ikke arbejdes i laboratoriet i øjeblikket, og der heller ikke er behov for det på produktsiden, er det energimæssigt effektivt automatisk at reducere luftskiftet. På den måde kan det sikres, at der ikke opstår omkostninger til unødvendige luftskiftehastigheder. Vores smarte systemløsninger er også i stand til individuelt at lukke for luftindtag på tværs af midlertidigt ubrugte aktivitetsområder. Det betyder, at indblæsningsluftmængden kan reduceres til et acceptabelt niveau, uden at det har en negativ effekt på komfort og ydeevne i ventilationsenhederne.

MILJØBEVIDST LABORATORIEPLANLÆGNING - TROX BLIVER KLIMANEUTRALE!

Miljøet nyder også godt af vores tilgang til bæredygtighed. Med vores lukkede luftstyringssystemer minimerer vi energiforbruget og reducerer laboratoriedriftens energibehov til et nødvendigt minimum.

TROX lever bæredygtighedskonceptet - for miljøet, for kunderne og for innovationen. TROX har for eksempel forpligtet sig til at blive CO2-neutral senest i 2040: CO2-neutral produktion, installation, distribution og handling.

Bæredygtighed går dog længere end CO2-neutral produktion. Det betyder at fremstille produkter, der kan repareres, når de går i stykker, løbende udvikle systemer, genbruge råmaterialer og organisere logistikken så energieffektivt som muligt og opleve en ledelseskultur, der er engageret i bæredygtighed. Samtidig ønsker TROX til enhver tid at leve op til kundernes og virksomhedens kvalitetskrav.

Læs mere om bæredygtighed hos TROX

IMPLEMENTERING AF ENERGIEFFEKTIVITET I LABORATORIET

Ventilation og klimaanlæg er kun energieffektive, hvis de opfylder følgende krav:

 • Automatisk hydraulisk balancering af volumenstrømme
 • Balancering af indblæsningsluft og udsugningsluft
 • Minimering af spjældbladenes tryktab
 • Behovsbaseret justering af volumenstrømmen i forhold til rummets anvendelse
 • Tilpasning af ventilatorhastigheder til luftbehovet
 • Kommunikation mellem alle systemkomponenter
 • Problemfri integration med forskellige centrale bygningsstyringssystemer
 • Behovsbaseret optimering sparer energi

EFFEKTIV STYRING AF TEMPERATURER I LABORATORIER

Ventilationskravene i ni ud af ti laboratorier i dag bestemmes ikke længere kun af konstant skiftende volumenstrømme, men også af spildvarme, som overvejende genereres af tekniske enheder. Disse belastninger skal fjernes på den mest energibesparende måde, samtidig med at der sikres et behageligt indeklima - både for processen og for de mennesker, der arbejder. Det kræver store mængder frisk luft i konventionelle centraliserede systemer. Det er en forholdsvis dyr og kun betinget effektiv måde at styre temperaturen på, for med et all-air-system kræves der store luftmængder til rumkøling, hvilket er forbundet med tilsvarende høje energiomkostninger til luftbehandling og distribution.

TROX har gjort denne proces mere energibesparende - med luft-vand-systemer. Vand har en meget højere varmeledningsevne end luft og kan derfor transportere varmebelastninger mere effektivt, hvilket resulterer i et lavere strømforbrug for den samme kølekapacitet. Vandet behandles gentagne gange og bruges flere gange, så alle ressourcer udnyttes optimalt også med denne metode.

EN OMFATTENDE LØSNING TIL ALLE LABORATORIEBEHOV - TROX UBOX

Under hensyntagen til de forskellige, varierende krav i laboratorier blev der udviklet et koncept, der integrerer alle vigtige funktioner i ét komplet system: TROX UBox. Den kan reagere på forskellige forhold med ægte behovsbaseret ventilation og klimaanlæg, bortlede termiske belastninger på en energieffektiv måde og tage højde for forskellige tryksituationer. UBox'en kan nemt integreres i eksisterende systemer. Sammenlignet med konventionelle løsninger kan der opnås energibesparelser på op til 50%.

UBox blev installeret i et schweizisk laboratorium for første gang. Afhængigt af hvor meget frisk luft, der er brug for i en zone, suger den mere eller mindre rumluft ind, som derefter blandes med den friske luft og tilføres rummet igen. Varmebelastninger bortledes energieffektivt med vand takket være den integrerede varmeveksler. Det intelligente kontrolsystem EASYLAB blev installeret til behovsbaseret balancering af indblæsnings- og udsugningsluftmængder. EASYLAB styrer også trykforholdene, hvis flere rum skal holdes adskilt med forskellige rumtryk.

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633LABORATORIESTANDARDER

Planlægningen af ventilationen i laboratoriet skal opfylde forskellige krav. Nedenfor finder du de vigtigste standarder og retningslinjer, der til enhver tid sikrer laboratoriepersonalets sikkerhed og forebygger potentielle sundhedsrisici.

BESKYTTELSE AF MENNESKER OG MILJØ - DE VIGTIGSTE STANDARDER

Laboratorietype
EN 14175 DIN 1946 TS 17441 Bio Saftey EN 12128 /
WHO's manual for biosikkerhed
GMP
Kemiske laboratorier
Fysiske laboratorier
Biologiske laboratorier
BSL1 – 4

Farmaceutiske laboratorier
Apoteker
Renrum DIN EN ISO 14644-1
Opdræt af dyr

VENTILATIONSSYSTEMER I LABORATORIER: TS 17441

TS 17441 giver et overblik over det vigtigste udsugningsudstyr i laboratoriet og lister alle lufttyper, der skal tages højde for under planlægningen (frisk luft, indblæsning, udsugning, recirkulation, afkast og, om nødvendigt, sekundær luft). Rum, der er relateret til eller forbundet med laboratoriet (f.eks. rum med gasflasker under tryk), skal også medtages i den overordnede organisering af ventilationssystemet. Desuden kan risikovurderingen resultere i yderligere sikkerhedsrelaterede krav til indblæsnings- og udsugningsluften.

De tre vigtigste opgaver for ventilationssystemer i laboratorier er:

 • Tilvejebringelse af tilstrækkelig frisk luft under overholdelse af komfortkriterierne i EN 15251
 • Fortynding og fjernelse af farlige stoffer, der kan være blevet frigivet i stinkskabe eller laboratorier, for at forhindre sundhedsrisici, der kan opstå ved at indånde forurenet luft
 • Tilfredsstille behovet for udsugningsluft og indblæsningsluft til laboratorieudstyr


STINKSKABE I LABORATORIER: EN 14175

Standarden EN 14175 regulerer de konstruktionsmæssige aspekter af stinkskabe og specificerer beskyttelsesmål og sikkerhedskrav. Derudover henvises der til overvejelser om forstyrrende påvirkninger, såsom træk i rummet eller persontrafik. Blandt andet skal følgende være garanteret:

 • Luftskifte: Stinkskabe skal forhindre udvikling af en atmosfære, der kan antænde eller endda eksplodere
 • Beskyttelse mod sprøjt og brud: Stinkskabe skal forhindre sprøjt eller flyvende fragmenter i at skade mennesker


SIKKERHEDSOPBEVARINGSSKABE I LABORATORIER: DIN 12925

Denne standard specificerer sikkerhedskravene til laboratoriekabinetter. Dette omfatter sikkerhedsskabe til brændbare væsker og skabe til gasflasker under tryk.

DIN 12925 dækker også test og drift af disse laboratoriefaciliteter.


FILTRE OG FILTERKLASSER: EN 1822

EN 1822 regulerer klassificeringen af industrielle luftfiltre. Der skelnes mellem tre grupper af filtre:

 • Efficient Particulate Air Filter (EPA): omfatter højtydende partikelfiltre, der kan bruges til forskellige formål i industrien
 • High-Efficiency Particulate Air Filter (HEPA): omfatter HEPA-filter. HEPA-filtre bruges i luftrensere
 • Ultra-Low Penetration Air Filter (ULPA): omfatter højtydende partikelfiltre. Disse filtre har en meget høj effektivitet og bruges i videnskabelige forskningsfaciliteter


ATEX-STANDARDER GIVER SIKKERHED I LABORATORIEDRIFT

Vores TROX-systemer har brandspjæld, volumenstrømsregulatorer og specielle ventilatorer til potentielt eksplosive atmosfærer, hvis sikkerhed er bekræftet af ATEX-certifikater. Selv før der opstår en potentielt farlig gaskoncentration, renses og fjernes laboratorieluften af automatiske kontrollere.

ATEX definerer væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav og procedurer for overensstemmelsesvurdering, der skal anvendes, før produkter markedsføres i EU.


GMP

GMP-reglerne er fastlagt i nationale og internationale forordninger. De centrale punkter i GMP omfatter krav til hygiejne, lokaler, udstyr, dokumentation og kontrol.


BIOSIKKERHED: EN 12128 og WHO's BIOSIKKERHEDSMANUAL

Standarden gælder for laboratorier, hvor der håndteres mikroorganismer inden for:
 • Bakteriologi
 • Mycology
 • Virology
 • Parasitology
 • Genetic engineering

BIO-SIKKERHEDSLABORATORIER: SKRÆDDERSYEDE LABORATORIELØSNINGER TIL ETHVERT SIKKERHEDSNIVEAU

Laboratories work with a wide variety of substances, organisms and toxins. When handling such demanding materials, safety and compliance with applicable (hygiene) rules are paramount in order to avoid health hazards. The protection of people is the focus at all times. Depending on the security level of the laboratory, the type and scope of the applicable regulations vary. The respective premises are classified into so-called Biosafety Levels (BSL), which build on each other: BSL 1 is the lowest and BSL 4 the highest safety level.

The different requirements of different laboratory types and safety levels must also be taken into account when planning air management. We are happy to be your reliable partner when it comes to equipping your premises with fully comprehensive and individual corresponding systems. Benefit from the many years of experience of our TROX experts and receive the best support from laboratory planning to maintenance, even for demanding hygiene and safety requirements.

BIOSAFETY LEVEL 1 - ARBEJDE MED KENDTE ORGANISMER
 

De fleste laboratorier i Tyskland tilhører kategorien Biosafety Level 2. I tilsvarende lokaler arbejdes der med smitsomme stoffer eller toksiner med en middel risiko for medarbejdere og miljø.

De tilsvarende stoffer bliver farlige, hvis de ved et uheld indåndes, sluges eller kommer på huden. 


Generelle hygiejneforanstaltninger gælder i laboratoriet:

 • Regelmæssig rengøring af arbejdspladser og udstyr
 • Vaskefaciliteter og separate omklædningsfaciliteter til medarbejderne
 • Ingen mad på arbejdspladsen
 • Brug af beskyttelsestøj eller laboratoriekittel
 • Brug af pipetteringshjælpemidler og andet godkendt arbejdsudstyr
 • Bortskaffelse i særlige, aflåselige affaldsbeholdere
 • Forbud mod smykker under aktiviteter, der kræver brug af handsker

BIOSAFETY LEVEL 2 - ARBEJDE MED SMITSOMME ORGANISMER

De fleste laboratorier i Tyskland tilhører kategorien Biosafety Level 2. I tilsvarende lokaler arbejdes der med smitsomme stoffer eller toksiner med en middel risiko for medarbejdere og miljø.

De tilsvarende stoffer bliver farlige, hvis de ved et uheld indåndes, sluges eller kommer på huden. 


Ud over reglerne for BSL 1 overholdes følgende yderligere sikkerhedsstandarder i BSL 2:

 • Mærkning af laboratoriet med det viste "Biohazard Signal"
 • Rumligt defineret og markeret beskyttet område
 • Kontamineret affald skal renses ved kemiske processer før endelig bortskaffelse
 • Dekontamineringsfaciliteter til medarbejderne
 • Brug af handsker og ansigtsbeskyttelse
 • Apparatur til øjenskylning i laboratoriet
 • Desinfektion af enhederne efter brug

BIOSAFETY LEVEL 3 - ARBEJDE MED FARLIGE ORGANISMER
 

Biosafety Level 3 bruges til laboratorier, der arbejder med farlige stoffer. Stofferne kan forårsage alvorlige og potentielt dødelige sygdomme via luftvejene.


Ud over sikkerhedsforanstaltningerne i BSL 1 og 2 tilføjes derfor følgende punkter:

 • Kun faglærte og instruerede medarbejdere har adgang (adgangskontrol)
 • Opbevaring af biomaterialerne under lås og slå
 • Filtrering af udsugningsluften
 • Særlig kontrol af rumtrykket, hvis biologiske agenser kan overføres via luften
 • Vinduer må ikke kunne åbnes
 • Arbejde på særlige sikkerhedsbænke
 • Nødopkaldsfaciliteter til medarbejderne
 • Forrum eller luftsluse til dekontaminering af beskyttelsestøj

BIOSAFETY LEVEL 4 - ARBEJDE MED EKSTREMT FARLIGE ORGANISMER

Laboratorier med Biosafety Level 4 er højsikkerhedslaboratorier. Her studerer man mikroorganismer, der overføres med aerosoler og kan forårsage alvorlige til dødelige sygdomme hos mennesker, som der endnu ikke findes vacciner eller behandlinger for.Ud over foranstaltningerne i BSL 1-3 skal følgende faktorer overholdes:

 • Strukturel adskillelse fra andre laboratorier
 • Filtrering af indblæsnings- og udsugningsluften
 • Hermetisk forsegling af laboratoriet til desinfektion
 • Obligatorisk brug af en fuldt ventileret beskyttelsesdragt

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633STINKSKABE OG SIKKERHEDSKABINETTER: LUFT FJERNES SIKKERT OG EFFEKTIVT

Stinkskabe og sikkerhedsskabe er afgørende for at minimere risici i laboratorier. De sikrer et sikkert miljø ved at fjerne forurenet eller potentielt skadelig luft. Farligt arbejde er begrænset til området i stinkskabet, så enhederne giver ekstra beskyttelse mod sprøjtende væsker, flyvende partikler og brande.

Sikkerhedsskabe adskiller sig fra klassiske stinkskabe ved de anvendte filterklasser. Her renses indblæsnings- og udsugningsluften via højtydende filtre for at sikre sterilt arbejde.

For at beskytte de mennesker, der arbejder i laboratoriet, skal det daglige arbejde der med sundhedsfarlige stoffer foregå under de højeste sikkerhedsstandarder. Vores luftstyringssystem LABCONTROL "EASYLAB" sikrer, at gasser, aerosoler og andre forurenende stoffer udsuges, fortyndes og om nødvendigt filtreres direkte ved oprindelsesstedet. I recirkulationssystemer med passende filtertrin kan den rensede luft sikkert føres tilbage til laboratoriet. Som et resultat beskytter stinkskabe og sikkerhedsskabe ikke kun laboratoriepersonalet, men også miljøet og de umiddelbare omgivelser.

STINKSKABE

Få mere at vide om stinkskabe og variable styringsmuligheder, der er tilpasset dine behov i laboratoriet.


Gå til stinkskabe

SIKKERHEDSSKABE

Sikkerhedsskabe med forskellige beskyttelsesniveauer opfylder selv de strengeste krav i laboratoriet.


Gå til sikkerhedsskabene

STYRING I REALTID FOR MERE EFFEKTIV UDSUGNING I LABORATORIER

For at fjerne forurenet luft fra laboratoriet på kortest mulig tid, skal stinkskabssystemer fungere hurtigt og følsomt. Kun på den måde kan lokalerne beskyttes mod et kontamineringsudbrud. LABCONTROL-luftstyringssystemet med integreret EASYLAB-controller reagerer i millisekundområdet og har en særlig hurtig aktionstid på mindre end tre sekunder. Denne aktionstid er specificeret i stinkskabsstandarden EN 14175 og certificeret af et uafhængigt testinstitut. Til sammenligning har standardcontrollere normalt en aktionstid på 120 sekunder.

De høje krav til et styresystem til stinkskabe resulterer også i øgede krav til downstream-komponenterne i rummet, som f.eks. rumindblæsning og udsugning. Så snart et stinkskab eller sikkerhedsskab agerer, skal luftstyringssystemet registrere ændringen og justere den i henhold til den ønskede strategi. I EASYLAB-systemet implementeres dette fuldautomatisk af den integrerede rumstyringscontroller - alle komponenter i rummet er forbundet via et fælles patchkabel og kommunikerer derfor fuldautomatisk med hinanden, en kompleks integration af datapunkter under idriftsættelsen er ikke nødvendig her. De rumluftforhold, der er specificeret i DIN 1946-7, sikres således til enhver tid, samtidig med at luftudskiftningshastighederne holdes så lave som muligt.

Mere omkring standarder i laboratorier

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633LABORATORIEHYGIEJNE OG LUFTFILTRERING

Lufthygiejne er afgørende for den daglige praksis i laboratorier, og det er derfor nødvendigt at sikre et tilstrækkeligt luftskifte og dermed frisk luft. Et mekanisk ventilationssystem er uundværligt for at sikre det nødvendige luftskifte til enhver tid og også for at opfylde energikravene til bygninger. Ventilationssystemer, der sikrer et hygiejnisk, sikkert og samtidig behageligt arbejdsmiljø, er specielt udviklet til brug i laboratorier. Mange faktorer skal tages i betragtning, såsom:

 • Overholdelse af standardiserede luftudskiftningshastigheder for laboratorier og mennesker
 • Automatisk luftbalancering af alle volumenstrømme
 • Et passende rumtryk til kritiske rum
 • Brug af passende luftfiltre, afhængigt af laboratoriestandarden

Hos TROX har vi forstået denne kompleksitet og tilbyder derfor skræddersyede systemer til kravene i forskellige typer laboratorier. Lufthygiejne er vores højeste prioritet.

Opdag de forskellige laboratoriestandarder, som TROX har

HVAD ER NØDVENDIGT FOR "REN" LUFT?

Især når man bruger og behandler kemikalier, opløsningsmidler og biologiske prøver, er et rent arbejdsmiljø af elementær betydning. Det er den eneste måde at forhindre bakterier og mikroorganismer i at formere sig i luften og forårsage sundhedsskader eller forurening af prøver.

SÅDAN OPNÅR VI EN REN OG SIKKER ATMOSFÆRE I LABORATORIER:

 • Fortynding og fjernelse af eventuelt frigivne farlige stoffer i laboratoriet via en passende luftudskiftning med konditioneret frisk luft
 • Luftindtag specielt tilpasset lokalesituationen for at forhindre kortslutninger og/eller blinde vinkler i luftfordelingen
 • Indeslutning og kontamineringskontrol af potentielt farlige koncentrationer af gasser, dampe og støv i stinkskabe
 • Forebyggelse af eksplosive stoffer i stinkskabe og i rumluften
 • Afhængigt af laboratorietypen skal der som standard opretholdes et luftskifte på 2 til 10 gange (i henhold til TS 17441 (DIN 1946 T7) 8 gange luftskifte)
 • Brug passende luftfiltertrin afhængigt af anvendelsen og situationen

Men ren luft kan også øge arbejdsproduktiviteten og laboratoriepersonalets velbefindende. Et behageligt arbejdsmiljø omfatter helt sikkert også tiltalende design og konstruktion af ventilationselementer. Disse aspekter øger trivselsfaktoren på arbejdspladsen, ikke kun gennem designet, men også i høj grad gennem styringen af luftindtaget og -hastigheden i rummet. På den måde undgår man træk- og kuldefænomener på trods af regelmæssige luftudskiftninger og høje termiske belastninger. Et skræddersyet ventilationssystem øger luftkvaliteten og medarbejdernes produktivitet i lige høj grad og er derfor afgørende for det daglige arbejde i laboratoriet.

BESKYTTELSE AF MEDARBEJDERE OG PRODUKTER

Ud over kontaminering forårsaget af utilsigtet spild, sprøjt eller forkert opbevaring af materialer, er det også vigtigt at holde luften fri for forurenende stoffer i laboratoriet. Kontaminering af prøver eller andre arbejdsmaterialer bør altid forhindres på pålidelig vis.

Overholdelse af hygiejnestandarder har desuden en direkte indflydelse på kvaliteten og resultaterne af medarbejdernes arbejde. Streng lufthygiejne beskytter dem mod potentielt farlige stoffer. For eksempel kan der ved arbejde i laboratoriet frigøres sundhedsfarlige gasser eller dampe, som skal rengøres hygiejnisk og fjernes så hurtigt som muligt via luftfiltersystemer. Kun på den måde kan man forhindre mulige sundhedsfarer via indåndingsluften og sikre, at laboratoriepersonalet kan arbejde med en høj grad af beskyttelse.

Vores TROX-systemer sikrer, at lufthygiejnen i laboratoriet til enhver tid opretholdes. Vi tilbyder også tilsvarende individuelle luftfilterløsninger til renrum - skræddersyet til dine behov.

Gå til luftløsninger i renrum

HAR DU NOGLE SPØRGSMÅL?

VI RÅDGIVER DIG GERNE.

Beskriv dine specifikke behov i en mail, og vi kigger på det hurtigst muligt.

Dit TROX Danmark Team

E-mail: trox-dk@troxgroup.com

Telefon: +45 4914 6633

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne side

Her har du mulighed for at anbefale denne side videre som link.

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din anbefaling er sendt, og vil snarest blive leveret til modtageren.


Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633

Kontakt

Vi hjælper dig gerne

Angiv venligst et emne for din forespørgsel og dine kontaktoplysninger.
Tel.: +45 4914 6633

Attachment (max. 10MB)

Felter markeret med stjerne (*) er påkrævede.

Kontakt

Mange tak for meddelelsen!

Din meddelelse er modtaget og vil blive behandlet af vores service center.
Vores serviceafdeling vil snarest muligt kontakte dig.
Til generelle spørgsmål om produkter og tjenester kan du kontakte os på:
Tel.: +45 4914 6633